Hou deze pagina in de gaten.


Aan alle leden van
Volkstuinvereniging “Ons Genoegen”
 
 
UITNODIGING LEDENVERGADERING
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden op dinsdag 27 maart 2018 in het
Buurtcenrum De Brink, Griend 33-07, 8225 SX Lelystad. (vlakbij AH Kamp)
De vergadering begint om 20.00 uur.
 
AGENDA
1. Opening
2. Afmeldingen
3. Vaststellen agenda
4. Notulen Bijzonder Algemene Ledenvergadering dd 27-01-2018
5. Ingekomen stukken
6. Uitgaande stukken
7. Verslag kascontrole (zie bijlage)
8. Verkiezing nieuw lid kascontrolecie
9. Mededelingen, zie ook punt 10
10. Vanwege een vertrouwenscrisis in het bestuur, stellen drie bestuursleden hun functie ter beschikking.
11. Pauze
12. Bestuursverkiezing
13. Rondvraag
14. Sluiting
 
Toelichting bij punt 10:  
Aftredende bestuursleden : voorzitter, secretaris , penningmeester en algemeen bestuurslid.
Aftredend lid kascontrolecommissie: dhr A. Droog
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur, via service@vtvonsgenoegen.nl
Houd deze pagina in de gaten of mail ons.